Zanimljivi tekstovi

KADA JE PRAVO VREME ZA LOGOPEDA?

Da li su u školi ili vrtiću učitelji I vaspitači izrazili zabrinutost da Vaše dete može imati problema sa govorom ili jezikom?
Ili ste možda Vi kao roditelji primetili da Vaše dete povremeno zastajkuje dok razgovarate sa njim?
Da li Vaše dete ima problem? I ako ima šta treba da uradite da biste mu pomogli?
Vaša najmudrija odluka bi bila brza intervencija, jer evaluacija od strane stručnog lica-logopeda, može Vam pomići da saznate da li Vaše dete ima problem ili ne.
Poremećaji govora ukljucuju artikulacione poremećaje, koji se mogu ispoljavati do te mere da slušaoci ne razumeju šta Vaše dete govori. Uzrok poremećaja artikulacije može biti funkcionalnog ili organskog porekla.
Prognoza je dobra ukoliko je terapijski program adekvatan i otpočne se na vreme, tada se poremećaj brzo otklanja. Pod tim se misli na optimalan razvojni period deteta, dok pogrešan model položaja govornih organa ne postane automatizovana radnja. Kasnije započet logopedski tretman trajaće znatno duže.
Poremećaji fluentnosti govora se manifestuju problemima kao što je mucanje, gde je prekinut govorni tok neprirodnim pauzama, ponavljanjem reči ili dela reči ili produžavanjem izgovora nekih glasova.
Jezički poremećaji mogu biti ekspresivni ili receptivni.
Receptivni jezički poremećaj (receptivna razvojna disfazija) manifestuje se teškoćama deteta da razume i obradi verbalni stimulans.
Ekspresivni jezički poremećaj (ekspresivna razvojna disfazija) manifestuje se, pored napravilne artikulacije glasova i teškoćama sastavljanja reči u rečenice, gramatičkim greškama, ograničenim vokabularom kao i teškoćama u komunikacijskim veštinama koje uključuju pažnju, pamćenje, percepciju.
Logopedi su školovani stručnjaci u oblasti ljudske komunikacije, govora i jezka, u oblasti njihovog razvoja i njihovih poremećaja.
Logopedskom procenom identifikuje se vrsta govornog i jezičkog poremećaja i određuje najbolji način za njihovo tretiranje i otklanjanje. Najefektniji način je rad jedan na jedan sa detetom, gde će logoped koristiti različite strategije: komunikacijom kroz igru ( nivo igre odgovara uzrastu na kojem se dete nalazi), ili razgovor, upotrebom različitih slika, knjiga, predmeta ili će koristiti tekuće događaje kako bi stimulisao razvoj jezika i govora.
Logoped takođe mora biti model za ispravnu artikulaciju, upotrebu rečnika i gramatičkih pravila.
Deca uključena u tretman pre navršenih 5 godina imaju tendenciju da ostvare bolje rezultate od dece koja počinju kasnije sa tretmanom.
To ne znači da starija deca ne mogu ostvariti napredak sa tretmanom- mogu ali znatno sporije, jer su čvrsto naučili pogrešne obrasce a potrebno je razbijati staru (pogrešnu) naviku i stvarati novu.