Usluge

Usluge koje pružamo u našem logopedskom centru:

 • Savetodavni rad sa roditeljima
 • Stimulacija početnog progovaranja
 • Prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja izgovora glasova
 • Dijagnostika i tretman razvojnih jezičkih smetnji (Disphasia expresiva, Disphasia receptiva, alalia)
 • Dijagnostika i tretman smetnji u savladavanju veština čitanja, pisanja i računanja (Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia)
 • Prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja fluentnosti govora- Mucanje
 • Dijagnostika i tretman govorno-jezičkih smetnji nastalih usled ostećenja sluha
 • Dijagnostika i tretman govorno-jezičkih smetnji kod dece sa simptomima iz autističnog spektra
 • Dijagnostika i tretman govornih i jezičkih smetnji kod dece sniženih intelektualnih sposobnosti
 • Priprema dece za polazak u školu
 • Psihološko savetovanje, dijagnostika i tretman
 • Sistematski pregledi za polazak u školu